Genel

Tehlikeli Madde Sınıfındaki Hangi Maddeler Birlikte Yüklenemez?

TMGD Mühendislik

Tehlikeli maddelerin birbirinden farklı kimyasal yapıları ve özellikleri vardır. Bu özellikleri gereği; bazı maddelerin birlikte depolanması sağlıklı değildir. Örneğin kolay alev alabilen bir madde ile kolay yanıcı bir maddenin birlikte bulunması, bir felaketi beraberinde getirebilir. Tehlikeli maddeleri depolarken ve taşırken maddelerin özelliklerini bilerek hareket etmek oldukça mühimdir. 

Beraber Taşınabilir Tehlikeli Madde Sınıfları

Birbirinden farklı tehlikeli maddelerin çeşitli sakıncalarından korunmak ve güvenli depolama için, uyumlu depolama grupları dikkate alınmalıdır. Uyumlu depolama grupları aşağıdaki şekildedir:

1. Organik Bazlar, Alevlenirler ve Toksikler

2. Piroforik Maddeler ve Suyla Tepkime Veren Maddeler 

3. İnorganik Bazlar, Oksitleyiciler ve Toksikler

4. Organik asitler, alevlenirler ve toksikler

5. Oksitleyiciler, organik peroksitler ve asitler

6. Oksitleyicileri içermeyen inorganik asitler ve yanıcılar

7. Aslen reaktif olmayanlar veya alevlenirler veya reaktifler

8. Toksik sıkıştırılmış gazlar, alevlenir ve reaktif olmayanlar

9. Uyumlu Patlayıcılar veya diğer yüksek kararsız maddeler

10. Çözücüleri de içeren Reaktif olmayan alevlenirler ve yanıcı maddeler

11. Diğer depolama sınıflarıyla uyumsuz olan bütün diğer depolama sınıfları

Aynı sınıftaki tehlikeli maddeler uyumlu olarak düşünülür. Bu sınıftaki maddeler, Güvenlik Bilgi Formu’nda belirtilen istisnai durumlar hariç tepkimeye girmezler. Ancak döküntü, sızıntı veya yangın durumlarında ikinci madde farklı tehlikelere neden olabilir ya da riski artırabilir. Bu yüzden ilave kontrol önlemleri uygulamak gereklidir. Bazı durumlarda tepkime yangın, patlama, toksik veya aşındırıcı gazların salınımı ile sonuçlanabilir. Bu maddelerden birinin yanması durumunda diğerinin de ortamda bulunması yangını hızlandırabilir. Bu maddeler riskin tamamen kontrol altına alındığı durumlar dışında birlikte veya yakın depolanmamalıdır.

LPG Tüplerinin Depolanma Kuralları

LPG tüpleri, yüksek sıcaklıkta zarar yaratmayacak şekilde depolanmalıdır. LPG tüpleri ile ticari provan tüpleri ayrı olarak depolanmalıdır. Depoda bulundurulabilecek LPG miktarı ve depo alanının diğer binalara olan mesafelerine dikkat edilmelidir. Mesafe kuralları, TS 1446 standartlarına göre uygulanmalıdır.

Atık Kimyasalların Depolanma Kuralları

Tehlikeli atıklar; boyalar, yağlar, kullanılmış veya bozulmuş kontamine kimyasallar, bozulmuş deney ürünleri, hammadde döküntüleri ve raf ömrü bitmiş kimyasallardır. Kimyasal atıkların belli kurallar çerçevesinde depolanması gereklidir. Kurallar, ilgili yönetmelikler tarafından belirlenmiştir. Bunlar:

  • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
  • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
  • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
  • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’leridir.

Radyoaktif Atıkların Depolanma Kuralları

Radyoaktif atıklar, Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre depolanmalıdır.

Birlikte Depolanamayan Radyoaktif Atıklar

  • Radyoaktif atıklar içerisine tehlikeli kimyasal maddeler veya başka toksik maddeler karıştırılamamalıdır.
  • Katı atıklar evsel nitelikli atıklar ile aynı araca yüklenmemelidir.
  • Radyoaktif olmayan atıklar radyoaktif atık biriktirme kaplarına atılmamalıdır.
  • Katı radyoaktif atıklar radyoaktif atık bekletme depolarında aktivite değerleri Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelikte verilen sınırların altına düşene kadar bekletilmelidir.

Tıbbi Atıkların Depolanma Kuralları

Tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi bulaşıcı hastalıkları önlemede ve çevre sağlığını korumada önemli bir yere sahiptir. Tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak taşınmalı, depolanmalı ve bertaraf edilmelidir. Tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmelidir. Tıbbi atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmamalıdır. Basınçlı buhar ile sterilize edilecek tıbbi atıklar için yönetmeliğe uygun otoklav torbaları ve otoklavlanabilir kesici-delici tıbbi atık kapları kullanılmamalıdır.Tehlikeli maddelerinizin birlikte taşınabilir-taşınamaz durumunu öğrenmek; tehlikeli maddelerinizi taşımadan önce güvenli bir yolculuk için gerekli bütün tedbirleri TMGD TR Mühendislik’in  uzman kadrosu ile gerçekleştirmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir